Cấp độ B2+ chiếu theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR

Niveau B2+ du CECR
Cấp độ B2+ tương ứng với mức độ cao hơn B2 (trình độ cao hoặc mức độ sử dụng ngôn ngữ độc lập). Tại cấp độ này, người ta chú trọng tới mức độ lập luận, những đối thoại về các vấn đề xã hội một cách hiệu quả và khả năng nhận thức về ngôn ngữ đã có được ở B2 sẽ tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu việc chú trọng tới khả năng lập luận và đối thoại về các vấn đề xã hội như một yếu tố quan trọng gắn liền với khả năng mở rộng vấn đề. Kỹ năng mới trong phát triển vấn đề thể hiện qua cách quản trị cuộc hội thoại (các chiến lược hợp tác) : là khả năng lập luận ngược lại hoặc tiếp tục các tuyên bố và khả năng suy diễn những gì người khác nói và như vậy, làm cuộc trao đổi phát triển lên, khéo léo đưa các phát ngôn của mình vào hài hòa với các phát ngôn của những người khác.​

​​

Cấp độ B2+ cũng được thể hiện trong mối quan hệ logic/liên kết : cấp độ này sử dụng hạn chế các từ nối để nối các câu thành một bài nói rõ ràng và liền mạch ; sử dụng đa dạng và hiệu quả các từ liện kết giữa các ý ; liên tục lập luận trong các ý lớn và các ý nhỏ thích đáng. Cuối cùng, đây là cấp độ mà các tiêu chí đánh giá chú trọng đến khả năng đàm phán, thương lượng : trình bày yêu cầu để được đền bù qua một bài nói có tính thuyết phục và các lập luận đơn giản nhằm đạt được mục đích ; nhượng bộ một cách rõ ràng trong giới hạn cho phép.

​​Trong các ví dụ miêu tả khả năng ngôn ngữ, người ta phân biệt “cấp độ tiêu chuẩn” (ví dụ B2 hoặc B2.1) và “cấp độ cao cấp” (ví dụ B2+ hoặc B2.2). Các cấp độ này được phân biệt theo hàng ngang như trong ví dụ sau được trích từ phần đánh giá “kỹ năng nói tổng quát”.


​B2
Có phương pháp mở rộng một bài giới thiệu hoặc miêu tả nhằm nhấn mạnh những điểm quan trọng và những chi tiết thích đáng.
Có thể miêu tả hoặc giới thiệu một cách chi tiết về một loạt các chủ đề liên quan đến lĩnh vực quan tâm bằng cách phát triển và khẳng định các ý thông qua các ý phụ và các ví dụ thích đáng.
Cấp độ B2.1 và B2.2 (B2+) : kỹ năng nói tổng quát​​
Để tìm hiểu thêm và các tiêu chí miêu tả trình độ B2+, mời các bạn tham khảo trang riêng dành cho trình độ B2 của CECR.

​​