Các đề thi mẫu của bằng DELF scolaire

Trên trang web này, bạn có thể tải về các đề thi mẫu của bốn cấp độ trong  DELF scolaire. Như vậy, bạn có thể khám phá các đề thi của DELF A1 scolaire, DELF A2 scolaire, DELF B1 scolaire và DELF B2 scolaire.​


Tải về các đề thi mẫu của bằng DELF scolaire

Để có các đề thi mẫu của bằng DELF scolaire, theo trình độ mà bạn mong muốn, bạn có thể tham khảo các đường dẫn dưới đây: