Các đề thi mẫu của bằng DELF A2 scolaire

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF A2 scolaire

Exemple de sujet DELF A2 scolaire
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới các bạn hai đề thi đầy đủ của bằng DELF A2 scolaire. Mặc dù đề thi đầu hơi cũ một chút nhưng chúng vẫn theo đúng mẫu đề thi hiện hành của bằng DELF A2 scolaire. Nội dung bài thi và các thang chấm điểm vẫn theo đúng mẫu các bài thi hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cải thiện phần trình bày của đề thi: bố cục bài thi và phần giới thiệu đề thi đã được cải thiện. Nhờ vậy, các bài thi trông bắt mắt và thú vị hơn với các tranh vẽ minh họa mới hơn mẫu các đề thi DELF A2 scolaire. Bạn sẽ nhận thấy điều này khi so sánh với mẫu đề thi số 2 mới hơn.​

Đề thi mẫu số 1 của bằng DELF A2 scolaire

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu của bằng DELF A2 scolaire. Đề thi bao gồm:

  • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết (trang 1 đến 9)
  • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 10)
  • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 11 đến 14)
  • barem điểm cho phần thi viết (trang 15)
  • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 16 đến 17)
  • barem điểm cho phần thi nói (trang 17)
  • kịch bản phần thi nghe hiểu (trang 18 và 19)

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A2 scolaire

Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A2 scolaire - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF B1 scolaire - bài nghe 2 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A2 scolaire - bài nghe 3 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 2 của bằng DELF A2 scolaire

Mẫu đề thi số hai A2 scolaire mới hơn so với đề thi đã được giới thiệu ở bên trên. Mặc dù mỗi đề thi là duy nhất, nhưng nó cũng cho bạn một hình dung rõ về loại hình bài thi mà bạn sẽ trải qua trong kỳ thi. Bên dưới, bạn có thể tham khảo và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến bài thi mẫu này:

- Đề thi mẫu số 2 bằng DELF A2 scolaire - tài liệu dành cho thí sinh: Các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 bằng DELF A2 scolaire - tài liệu dành cho giám khảo: Đáp án và barem điểm các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 bằng A2 scolaire - tài liệu dành cho giám thị: kịch bản bài thi nghe hiểu

- Đề thi mẫu số 2 bằng A2 scolaire - tài liệu dành cho thí sinh: chỉ dẫn cho phần thi cá nhân (bài thi nói)

- Đề thi mẫu số 2 bằng A2 scolaire - tài liệu dành cho giám khảo: các đề thi của phần thi cá nhân (bài thi nói)

Dưới đây, bạn sẽ thấy tài liệu nghe của phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 2 bằng DELF A2 scolaire - bài nghe

Bổ sung thêm, bạn có thể thấy bên dưới là thang điểm đánh giá kỹ năng viết và nói của DELF A2 scolaire. Chúng tôi khuyên bạn nghiên cứu các thang điểm này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên đó. Như vậy, nếu bạn nắm rõ các tiêu chí đánh giá và bạn đáp ứng đủ các tiêu chí này, bạn sẽ nhận được điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF A2 scolaire

​​Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF A2 scolaire

Các đề thi mẫu DELF A2 scolaire tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DELF A2 scolaire duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.
​​​​