Các đề thi mẫu của bằng DELF Pro

Trên trang web này, bạn có thể tải về các đề thi mẫu của bốn cấp độ trong DELF Pro.  Như vậy, bạn có thể khám phá các đề thi của  DELF Pro A1, DELF Pro A2, DELF Pro B1 và DELF Pro B2.​


Tải về các đề thi mẫu của bằng DELF Pro

Để có các đề thi mẫu của bằng DELF Pro, theo trình độ mà bạn mong muốn, bạn có thể tham khảo các đường dẫn dưới đây: