Các đề thi mẫu của bằng DELF Tous Publics

Trên trang web này, bạn có thể tải về các đề thi mẫu của bốn cấp độ trong DELF Tous Publics. Như vậy, bạn có thể khám phá các đề thi của DELF A1 TP, DELF A2 TP, DELF B1 TP và DELF B2 TP.​


Tải về các đề thi mẫu của bằng DELF Tous Publics

Để có các đề thi mẫu của bằng DELF Tous Publics, theo trình độ mà bạn mong muốn, bạn có thể tham khảo các đường dẫn dưới đây: