Cấp độ B2+ chiếu theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR

Niveau B2+ du CECR
Cấp độ B2+ chiếu theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR tương ứng với mức độ cao hơn của B2 (trình độ cao hoặc mức độ người sử dụng độc lập). Tại cấp độ này, yêu cầu được chú trọng vào lý lẽ, vào việc đối thoại về các vấn đề xã hội một cách hiệu quả, và về việc khả năng nhận thức về ngôn ngữ được tiếp tục phát triển lên từ cấp độ B2.


Cấp độ B2+ cũng xuất hiện trong mối quan hệ logic-liên kết: sử dụng một số lượng hạn chế các từ nối để nối các câu trong một bài nói cụ thể và có liên kết, sử dụng đa dạng và hiệu quả các từ liên kết để chỉ ra mối liên kết giữa các ý, bảo vệ được một luận điểm bao gồm các ý lớn và các ý nhỏ phù hợp. Cuối cùng, tại cấp độ này, xuất hiện các yêu cầu trong việc thương lượng: đưa ra một yêu cầu bồi thường thông qua một phát biểu có tính thuyết phục và các luận điểm đơn giản nhằm đạt được mục đích, trình bày rõ ràng giới hạn của các nhượng bộ.
Để biết thêm về cấp độ B2+ của CECR, bạn có thể tham khảo các đường dẫn dưới đây:

Tiếng Pháp: niveau B2+ du CECR
Tiếng Anh: level B2+ of CEFR
Tiếng Bồ Đào Nha : nível B2+ do QECR