Cấp độ A2+ chiếu theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR

Niveau A2+ du CECR
​Cấp độ A2+ chiếu theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR nằm cao hơn cấp độ A2. Cấp độ A2+ tương ứng với khả năng tiếng Pháp cao hơn ngưỡng trung bình hoặc ngưỡng để tồn tại. Tại cấp độ này, người học có khả năng tham gia chủ động hơn, kể cả cho khả năng ngôn ngữ này vẫn còn hạn chế và cần có sự giúp đỡ.


Để biết thêm về cấp độ A2+ của CECR, bạn có thể tham khảo các đường dẫn dưới đây:

Tiếng Pháp : niveau A2+ du CECR
Tiếng Anh : level A2+ of CEFR
Tiếng Bồ Đào Nha : nível A2+ do QECR